Condicions generals de lloguer

RESERVA I PAGAMENTS.

Per efectuar una reserva de allotjament, el client tindrà d’enviar l’opció de reserva firmada i el 25% del preu total del lloguer, com a concepte de paga i senyal, en un màxim de 10 dies de la data de opció de reserva. La reserva es considerarà confirmada a la recepció de la paga i senyal, després de la qual la Agencia enviarà al client un rebut de la quantitat rebuda. El 75% restant es pagarà a la arribada del client al lliurement de les claus i prendre possessió del allotjament reservat.

PREU DEL ALLOTJAMENT:
El preu o del lloguer fixat i abonat per el client inclou:

a) consum normal d’aigua, gas i electricitat.
b) l’equipament: bateria de cuina, vaixella de cuina, coberteria etc.
c) les tasses i impostos.

Queda exclòs del preu: els excessos dels consums normals de gas, aigua, electricitat, calefacció, la roba de llit, la neteja final i l’impost sobre les estades en estebliments turistics.

L’Agencia es reserva el dret de augmentar el preu senyalat a la tarifa, sempre que sigui per motius de força major, alienes a la seva voluntat. En el cas del augment de preus el client podrà optar per abonar la diferencia o cancel•lar la reserva, quedant obligada l’Agencia a retornar la quantitat que el client haguí abonat, però en cap cas tindrà dret a cap indemnització. El període mínim  de lloguer  son 2 setmanes per un període inferior es cobrarà un suplement  de 70,-€.

ANULACIONS:
En el cas de anulació de una reserva ja confirmada, la agencia retindrà del client, la suma rebuda en concepte de arres, com indemnització. Cessarà la obligació de reserva de allotjament, amb la pèrdua de la suma del preu del allotjament,  quant no sigui ocupat per el client durant les 48 hores següents a la data d’arribada, llevat en els casos que durant aquest tems el client comuniqui a l’Agencia que arribarà mes tard.

GARANTIA

El client, el dia de arribada i abans de ocupar l’allotjament, deurà dipositar una fiança  de 200€. El dia de la sortida, desprès de la comprovació del bon estat del allotjament i l’equipament se li tornarà la fiança dipositada, a, llevat que s’hagin produït desperfectes, trencament o desaparicions, etc., en aquest cas seran deduïts les despeses, si els desperfectes excedeixen a la quantitat dipositada el client es compromet a abonar la diferencia.

ARRIBADES:
El client a la seva arribada tindrà de dirigir-se a l’Agencia situada en el Carrer Palau, 4  de L’Escala, on seran atesos, El horari de l’oficina es:

Dies laborables de 09.00 a 13.00  y   de  15.00 a  19.00 hores
Dies festius      de 10.00 a 12.00 hores

Els clients podran prendre possessió de l’allotjament reservat  a partir de las 16.00 hores del primer dia del lloguer (i abans de las 20.00 hores). El client deurà  verificar l’estat de l’allotjament dintre de les 24 hores següents a la seva arribada i comunicar de qualsevol anomalia. No s’acceptaran reclamacions passat aquest tems.  El client deurà  comunicar qualsevol desperfecte o averia que se produeixi durant la seva estança, donant permís per que  les reparacions es realitzin el mes aviat possible. Serà requisit inexcusable per ocupar l’allotjament la prèvia inscripció en el llibre d’ocupants mitjançant el seu document d’identitat o passaport de tots el majors de setze anys..

SORTIDES:
El dia abans a la seva sortida, tindrà de comunicar a l’Agencia la hora en que desitja deixar l’allotjament, i  acordar el moment en que es tindrà de verificar el bon estat del mateix (si no ens diuen res, el control es realitzarà el dia abans de la sortida entre les 18.00 y las 19.00 hores). L’ allotjament es te de deixar lliure i les claus lliurades a l’agencia abans de les 10 hores del dia de sortida.
Si el client decideix abandonar l’allotjament per raons particulars, abans de complerta la seva estada, no tindrà a cap devolució ni reembossament.

RECLAMACIONS 

L’agencia donarà al client la màxima atenció en totes les reclamacions, essent aquestes examinades amb atenció a la fi de solucionar els problemes justificats. Prenen nota de les reclamacions segons les normes assenyalades per el Ministeri d’informació i Turisme.
L’Agencia no es fa responsable de robatoris danys o accidents que es poguessin produir a les persones o propietats dels clients durant la seva estança.

PROHIBICIONS ELS CLIENTS:

Queda prohibit els clients:
(a) introduir mobles a l’allotjament.
(b) allotjar mes persones de les indicades en la fitxa de l’allotjament
(c) exercir l’activitat de dispesa a l’allotjament
(d) introduir dins del mateix matèries o substàncies  nocives o inflamables, u altres puguin  causar danys o molèsties els veïns
(e) realitzar activitats que atemptin les normes usuals de convivència, moralitat, decència y ordre públic.
(f) utilitzar aparells que alterin els consums previstos.

El incompliment per part dels clients de les prohibicions establertes facultarà a l’Agencia per rescindir el contracta, sense dret a cap devolució.

C/ Palau, 4
17130 L’ESCALA – Girona
Telèfons
972 77 15 05 – 972 77 00 02

Vendes i Comunitats

Av. Riells, 71.
L’Escala (GIRONA)
Tel. 872 20 00 33

Lloguers

Tel. +34 972 771 505
Bosch Api ® BOSCH API - C/ Enric Serra, 2 - 17130 L'Escala (Girona)

    HOLA!

    El meu mail és
    i m'interessa estar al dia!

    He llegit i accepto la política de privacitat

    iglesiesassociats